Политика за поверителност

 

Защита на лични данни

 

СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 

1. "ЛПГ" СД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията и попълване на задължителни полета - предмет на Общите условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

 


2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, "ЛПГ" СД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите условия за съхранение и обработка на лични данни, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай "ЛПГ" СД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

4. "ЛПГ" СД събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, предвидени в Общите условия за ползване на сайта и настоящите условия. Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "ЛПГ" СД.

5. С приемането на настоящите условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за доставка, сключван от разстояние.

6. С приемането на настоящите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил във www.zadrehite.com, да бъдат използвани и разпространявани от "ЛПГ" СД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.

7. "ЛПГ" СД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.

8. С регистрацията си в www.zadrehite.com, потребителят разрешава да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от "ЛПГ" СД на обявената от него електронна поща.

Loading...